Nds games
Nintendo ds game, cheats, codes, ndsi, Xl, 3D en nieuws
Ant Nation NDS
Categories: algemeen

Ant Nation

U zult worden belast met het nemen van op 100 missies. To do so, you’ll need to buff out your lowly ants, which will come in two varieties: warriors and drones. Om dit te doen, moet u buff uw nederige mieren, die zal komen in twee variĆ«teiten: krijgers en drones. The two ant types break down the way you’d expect: warriors fight and drones do manual labor. De twee soorten mier breken de manier waarop je zou verwachten: krijgers vechten en drones doen handenarbeid. The key to success in missions is finding the right balance between your types. De sleutel tot succes in de missies is het vinden van de juiste balans tussen de soorten. Drones need to collect materials for the ant colony, so the more you have in play, the faster the work gets done. Drones noodzaak om materiaal te verzamelen voor de mierenkolonie, dus hoe meer je hebt in het spel, hoe sneller het werk wordt gedaan. Unfortunately, local hazards and enemy ants pose significant threats to your boys and will require the creation of warrior ants. Helaas, de lokale gevaren en vijand mieren vormen aanzienlijke bedreigingen voor uw jongens en vereist de oprichting van krijger mieren. As you make more ants, you’ll have to expand the colony by creating new chambers that will require you to harvest resources with drones. Als u meer mieren te maken, moet je naar de kolonie uit te breiden door het creĆ«ren van nieuwe kamers die je nodig hebt om de oogst middelen met drones. When you earn enough, you’ll choose which ant type will be generated by the new chamber. Als je genoeg verdient, moet je kiezen welke soort mier zal worden gegenereerd door de nieuwe kamer.

Comments are closed.